Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby postępowania prokuratury w sprawach karnych określają przede wszystkim zasady rządzące procesem karnym.

Zgodnie z jedną z podstawowych zasad procesu karnego - zasadą legalizmu zawartą w art. 10 § 1 k.p.k. - organ powołany do ścigania przestępstw jakim jest prokuratura, zobowiązany jest do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny również do wniesienia i popierania oskarżenia, o czyn ścigany z urzędu, niezależnie od woli pokrzywdzonego.

Inna zasada procesu karnego - zasada ścigania z urzędu - stanowi dyrektywę, zgodnie z którą organ procesowy wszczyna i prowadzi postępowanie z urzędu - niezależnie od czyjejkolwiek skargi.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest ściganie na wniosek. Dotyczy ono ściśle określonej kategorii spraw, a warunkiem toczenia się takich postępowań jest złożenie wniosku przez uprawnionego. Złożenie wniosku powoduje, że postępowanie toczy się z urzędu.

Postępowanie wszczynane jest, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Informacje stanowiące podstawę wszczęcia postępowania mogą pochodzić z różnych źródeł. Zgodnie z art. 304 § 1 k.p.k. na każdym obywatelu spoczywa "społeczny obowiązek" zawiadomienia organów ścigania o popełnionym przestępstwie ściganym z urzędu. Zawiadomienie o przestępstwie oraz wniosek o ściganie można złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu.

W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury interesantów przyjmują kierownicy, ich zastępcy, inni prokuratorzy i pracownicy sekretariatów. Godziny przyjęć interesantów ustalają kierownicy jednostek.

 

W Prokuraturze Okręgowej w Katowicach interesantów przyjmują wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury.

Interesantów przyjmuje się w poniedziałki w godzinach od godziny 10:00 do 17:00, a od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

W ramach skarg i wniosków interesantów przyjmują: Prokurator Okręgowy, Jego Zastępcy oraz Naczelnicy Wydziałów Prokuratury OKręgowej w Katowicach.

Interesantów w ramach skarg i wniosków przyjmuje się w poniedziałki, w godzinach od 10:00 do 17:00, w siedzibie Prokuratury Okręgoqej w Katowicach.

Nadto pisma do Prokuratury Okręgowej w Katowicach można składać:

- osobiście w biurze podawczym (składający pismo otrzyma potwierdzenie odbioru na kopii pisma),

- wysyłać za pośrednictwem poczty.

Skargi załatwiane są do jednego miesiąca, a w przypadku przekazania skargi do załatwienia innemu organowi osoba wnosząca skargę jest o tym fakcie niezwłocznie informowana.

W piśmie wysyłanym przez prokuraturę podaje się nazwę prokuratury, sygnaturę akt sprawy, datę pisma, stanowisko służbowe oraz imię i nazwisko podpisującego.

Odpowiadając na otrzymane pismo powołuje się na datę i sygnaturę pisma, którego odpowiedź dotyczy.

 

Działalność pozakarna

W oparciu o przepisy kodeksowe oraz przepisy ustawy o prokuraturze, w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach i jednostkach rejonowych okręgu katowickiego, podejmowane są działania o charakterze cywilnym, w tym z zakresu prawa rodzinnego, a także o charakterze administracyjnym, określane generalnie jako działania pozakarne. 

Działania te mają na celu ochronę praworządności, praw obywateli lub jednostki, w sytuacji ich naruszenia przez niezgodne z prawem działania organów władzy publicznej lub niezawisłego sądu.

Działania te podejmowane są przez prokuratorów Działu Pozakarnego, który został wyodrębniony w ramach struktury Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Okręgowej w Katowicach oraz przez wskazanych prokuratorów w jednostkach rejonowych okręgu katowickiego.

W ramach działań pozakarnych, prokuratorzy z Działu Pozakrnego przeprowadzają postępowania wyjaśniające związane z szeroko pojętą problematyką cywilną i administracyjną, badając w ich toku legalność działań organów władzy publicznej przy wydawaniu aktów administracyjnych zarówno w sprawach indywidualnych jak i o charakterze ogólnym np. w postaci uchwał jednostek organów samorządu terytorialnego. Ponadto na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu postępowania administracyjnego, prokuratorzy Działu Pozakrnego biorą udział w toczących się, z inicjatywy prokuratora lub innych podmiotów, postępowaniach administracyjnych lub sądowych czerpiąc inspirację do tego rodzaju działań czy to z informacji medialnych, czy też na podstawie pisemnych lub ustnych informacji osób zainteresowanych, czy wreszcie na podstawie informacji innych podmiotów np. organów administracji publicznej lub sądów.   

Istotnym elementem w działaniach pozakarnych prokuratora jest to, iż ustawodawca w wielu wypadkach pozostawił uprawnienie działania w obrębie prawa cywilnego, rodzinnego lub administracyjnego tylko prokuratorowi, co eliminuje możliwość podejmowania stosownych działań przez inne zainteresowane podmioty.

Dlatego też, każdy kto wymaga podjęcia przez prokuratora działań o charakterze pozakarnym nie zostanie pozostawiony bez profesjonalnej pomocy pozostającej w granicach uprawnień prokuratora.  

 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.